SZABÁLYZAT BELSŐ VISSZAÉLÉS – BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ

I. SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy meghatározza a belső visszaélések bejelentési
rendszerének, a kivizsgálási folyamatoknak és a kivizsgálás alapján meghatározott intézkedéseknek a
keretét a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő
szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján (továbbiakban „Panasz törvény”), amely
intézkedések és folyamatok elősegítik a bizalomra és tisztességes magatartásra épülő vállalati kultúra
erősítését, a Társaság jó hírnevének megőrzését.

A Társaság neve: Memfo Nonprofit Kft.
Székhelye: 2941 Ács, Cukorgyár-telep 14.
Cégjegyzékszáma: 1109007961
Bejelentővédelmi megbízott: Bekéné Szabó Rozália
Elérhetősége: +36 20 229 4240
E-mail: iroda@memfo.hu,
Adatvédelmi felelős: Bekéné Szabó Rozália
Elérhetősége: +36 20 229 4240
E-mail: iroda@memfo.hu

II. BEJELENTÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:
a) a Társaság által foglalkoztatott,
b) a Társaság által foglalkoztatott személy gondnoka*
c) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
d) a Társaságnál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
e) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal, mint foglalkoztatóval megbízásos szerződéses kapcsolatban áll,
f) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
g) a Társasággal, mint foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
h) a Társaságnál, mint foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
i) a Társasággal, mint foglalkoztatóval az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
j) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

III. BEJELENTÉS TÁRGYA

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben olyan jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni, amelyet a II. pontban meghatározott személy a Társaság működésével vagy azzal összefüggésben észlel.

IV. A BEJELENTÉS MEGTÉTELÉHEZ ELÉRHETŐ CSATORNÁK

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni.
Írásban: zárt borítékban az erre rendszeresített nyomtatványt a bejelentővédelmi megbízott részére átadja.
Postai küldeményként: a bejelentővédelmi megbízott számára címzett borítékban elhelyezett erre rendszeresített nyomtatványt postai úton feladja.
E-mailben: iroda@memfo.hu címre elküldi az erre rendszeresített nyomtatványt pdf formátumban.
Szóban: a MEMFO Nonprofit Kft. HR irodájában.
Személyesen: a MEMFO Nonprofit Kft. HR irodájában.
Telefonon: A bejelentővédelmi megbízott a +36-20/229-4240 telefonszámon köteles bejelentés elfogadására.

V. BELSŐ VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSI RENDSZERÉNEK FŐBB ELVEI

1. Tájékoztatási kötelezettség belső visszaélés bejelentési rendszerről
A Társaság jelen szabályzat kiadásával és a II. pontban meghatározott személyi kör általi elérhetőséggel részletes információt nyújt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra. Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában a Társaság honlapján, míg papír alapon a Társaság székhelyén érhető el. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik. A visszaélés-bejelentési rendszerről történő tájékoztatással egyidejűleg a visszaélés-bejelentési rendszer adatkezelési tájékoztatóját is elérhetővé kell tenni a bejelentő, mint érintett számára.

2. Bejelentők védelme
A Társaság minden esetben biztosítja, hogy a bejelentés jogszerű megtétele miatt a bejelentőt semmilyen
hátrányos intézkedés ne érje.
Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés,
a) amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és
b) amelyet foglalkoztatási jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne. Ilyen hátrányos intézkedésnek minősül a bejelentő számára hátrányos cselekmény vagy mulasztás, különösen
a) a felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás vagy ezekkel egyenértékű intézkedések,
b) az előléptetés megtagadása,
c) a munkaköri feladatok átruházása, a munkavégzés helyének megváltoztatása, a bércsökkentés, a munkaidő megváltoztatása,
d) a képzés megtagadása,
e) a negatív teljesítményértékelés vagy munkareferencia,
f) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára vonatkozó törvény szerinti bármely hátrányos jogkövetkezmény – így különösen fegyelmi intézkedés, megrovás, pénzügyi szankció alkalmazása,
g) a kényszerítés, a megfélemlítés, a zaklatás vagy a kiközösítés
h) a hátrányos megkülönböztetés, hátrányos vagy tisztességtelen bánásmód,
i) a határozott idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony határozatlan idejőve átalakításának
elmulasztása, ha a foglalkoztatott jogszerű elvárása az volt, hogy foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyát határozatlan időjűvé változtatják,
j) egy határozott idejű munkaszerződés megújításának elmulasztása vagy annak idő előtti megszüntetése,
k) a károkozás, amely magában foglalja a személy jó hírnevének megsértését vagy a pénzügyi veszteséget, beleértve az üzleti lehetőség elvesztését és a bevételkiesést is,
l) az olyan intézkedés, amelynek eredményeképpen okkal következik, hogy az adott személy a jövőben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya szerinti ágazatban nem létesíthet,
m) az egészségügyi alkalmassággal összefüggő vizsgálat előírása,
n) az áru- vagy szolgáltatási szerződés idő előtti megszüntetése vagy felmondása, és
o) az engedély visszavonása.

Bejelentőre vonatkozó védelemben részesül a bejelentőn kívül, aki
a) a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,
b) a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit ezen hátrányos intézkedés érhet.

3. Anonimitás
A személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait a jelen szabályzatban megnevezett erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A személyazonosságát nem felfedő bejelentő bejelentésének Társaság általi kivizsgálása indoklás nélkül mellőzhető, kivéve, ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt.

4. Jogszerűség
Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét közvetlenül is fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire. A bejelentés megtétele jogszerű, ha
a) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és
b) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.
Ha nyilvánvalóvá vált, hogy bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

5. Tisztességes eljárás követelménye
A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

6. Titoktartás
A személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
A fenti rendelkezések arra a személyre is alkalmazandók, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet. A bejelentések kezeléséért felelős személy a bejelentéssel összefüggő titoktartási kötelezettségvállalásra
vonatkozó kötelezettséget kell vállalnia.

A felelős személyt helyettesítő munkatárs, valamint a vezetők és a bejelentés kivizsgálásában részt vevő
bármely más személy külön titoktartási nyilatkozatot írnak alá.
A titoktartási kötelezettségvállalások célja:
• megfelelő célokra
• a titoktartás biztosítása, így;
• annak biztosítása, hogy a fent említett személyek a közölt adatokat ne használják fel nem
• megfelelő célokra;
• az adatmegőrzési idő tiszteletben tartása;
• annak biztosítása, hogy az eljárás végén valamennyi kézi vagy számítógépes személyes
• adathordozó, valamint, hogy az összes másolat megsemmisítése megtörténjen, függetlenül
• az adathordozótól.

VI. BEJELENTÉSEK RÖGZÍTÉSE

A Társaság a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert használ, így az azon keresztül beérkező szóbeli bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti vagy írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Abban az esetben, ha a bejelentő személyesen tesz szóbeli bejelentést, a Társaság a belső visszaélés bejelentési rendszer keretében a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

A szóbeli bejelentés írásba foglalása során a Társaság megbízottja teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Az írásbeli bejelentést a Társaság bejelentővédelmi felelőse külön rendszerben – folyamatos sorszámozással – iktatja.
A Társaság a bejelentővédelmi felelősön keresztül a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

VII. BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a Társaságnál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy – bejelentővédelmi felelős – működtetheti.

Kijelölt személy: Bekéné Szabó Rozália
Elérhetőségei: telefon: +36 20 229 4240
E-mail: iroda@memfo.hu

2. A Társaság a bejelentővédelmi felelősön keresztül a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett a Társaság bejelentővédelmi felelőse – saját hatáskörében eljárva – meghosszabbíthatja. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról
és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot. A kivizsgálás meghosszabbítása esetén a Társaság bejelentővédelmi felelőse a kivizsgálás folyamatába – a bejelentések kivizsgálásában való közreműködéssel megbízási szerződés keretében eljáró – bejelentővédelmi ügyvédet vagy más külső szervezetet is bevonhat.

3. A bejelentés kivizsgálása során a Társaság bejelentővédelmi felelőse kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

4. A bejelentés kivizsgálását a bejelentővédelmi felelős mellőzheti, ha
a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
b) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg és ez egyértelműen megállapítható,
c) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg és ez egyértelműen megállapítható,
d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Ezen d) pont szerinti mellőzését a kivizsgálásnak a bejelentővédelmi megbízott csak abban az esetben alkalmazhatja, ha a kivizsgálás folyamatába bejelentővédelmi ügyvédet vagy más külső szervezetet vont be és a bevont személy vagy szervezet ezen megállapítással egyetért.

5. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak visszaélések orvoslására.

6. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
7. A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban kell tájékoztatni.

8. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentővédelmi felelős a bejelentőt szóban
tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette

VIII. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A fentiekre tekintettel a jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Társaság mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok által előírt panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan:

 – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény
 – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 számú Irányelve (2019. október 23.) az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről)
 – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 számú Irányelve (2016. április 27.) („GDPR”)
 – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info Tv.”)
 –  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
 – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
 – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,
 – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
Jelen Szabályzat a Társaság belső szabályzataihoz kapcsolódik, azokkal együttesen értelmezendő. A Társaság a jelen Szabályzatát a jogszabályi változások alapján rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálni köteles.

IX. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,
Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat,
Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.
* Csatolni kell a gyámhivatal gondnok kirendelő határozat másolatát.